• Bai giang To chuc LĐKH&..- GV Đặng Ngọc Lợi

  Bai giang To chuc LĐKH&..- GV Đặng Ngọc Lợi

  Bài giảng Tổ chức Lao động khoa học và thiết bị văn phòng, dành cho SV ngành Văn thư lưu trữ tại trường CĐCĐ Kon Tum.

   38 p cdcdkontum 08/12/2018 4 0

 • Bai giang kinh tế học đại cương. 2018-2019 lĩnh

  Bai giang kinh tế học đại cương. 2018-2019 lĩnh

  MỤC LỤC      Trang Phần I:   NHỮNG VẤN CHUNG VỀ KINH TẾ HỌC............................ .......    1...

   85 p cdcdkontum 07/12/2018 4 0

 • phan tich dinh tinh

  phan tich dinh tinh

  PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN 1.1. Một số khái niệm Hóa học phân tích định tính là một bộ  phận của phân tích hóa học, bao gồm cơ  sở  lí  thuyết và các phương pháp để xác định thành phần định tính của đối tượng phân tích....

   41 p cdcdkontum 07/12/2018 4 0

 • Phân tích định lượng

  Phân tích định lượng

                MỤC LỤC Trang PhÇn 1: lý thuyÕt ph©n tÝch ®Þnh lîng (30 tiÕt) Bµi 1: ®¹i c¬ng vÒ hãa ph©n tÝch ®Þnh lîng (3 tiÕt) Môc tiªu 1. Tr×nh bµy ®îc vÞ trÝ, ®èi tîng cña m«n häc. 2. Nªu ®îc c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®Þnh lîng, nguyªn...

   140 p cdcdkontum 07/12/2018 4 0

 • Bài giảng Thực hành Hóa phân tích CĐ dược

  Bài giảng Thực hành Hóa phân tích CĐ dược

             TRƯỜNG CĐCĐ KON TUM      CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM                  KHOA CƠ BẢN                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     BÀI GIẢNG 1. Tên học phần: THỰC HÀNH HÓA PHÂN TÍCH ...

   54 p cdcdkontum 07/12/2018 6 0

 • bai giang PTDT

  bai giang PTDT

   31 p cdcdkontum 07/12/2018 3 0

 • Chuong 2

  Chuong 2

  Chương 2 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THÔNG TIN  PHỤC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ . 2.1. Các khái niệm cơ bản về thông tin phục vụ lãnh  đạo, quản lý 2.1.1. Khái niệm thông tin ­ Theo  quan  điểm  triết  học:  Thông  tin  là  sự  phản  ánh  của  thế  giới  vật  chất  (tự  nhiên  và ...

   18 p cdcdkontum 07/12/2018 6 0

 • Chuong 1

  Chuong 1

  THÔNG TIN PHỤC VỤ LÃNH ĐẠO GVC: Trương Thị Minh Nguyệt .3. Sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản lý/quản trị Lãnh đạo: Quản lý: - Đưa ra ý tưởng … -Thực thi ý tưởng - Là người củng cố niềm -Kiểm soát nhân viên để tin cho cấp dưới vào thực hiện các kế hoạch đã những mục tiêu đang được phê duyệt,...

   18 p cdcdkontum 07/12/2018 4 0

 • Chuong 3

  Chuong 3

  Chương 3 THÔNG TINVỚI QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ  VÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH .3.1. Các khái niệm cơ bản về quyết định quản lý Quyết định quản lý là hành vi có tính chỉ thị của chủ thể  quản lý để định hướng, tổ chức và kích thích mọi nguồn ...

   19 p cdcdkontum 07/12/2018 3 0

 • THONG TIN PHUC VU LANH DAO (1)

  THONG TIN PHUC VU LANH DAO (1)

                                                   CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC Tên môn học:  Thông tin phục vụ lãnh đạo Mã môn học: 1456322 Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (lý thuyết:  13  giờ; thực hành,  thí nghiệm, thảo ...

   6 p cdcdkontum 07/12/2018 3 0

 • PPDH TNXH 2- ( chính thức)

  PPDH TNXH 2- ( chính thức)

  SỞ LAO ĐỘNG TBXH TỈNH KON TUM    CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG             Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG                  ...

   7 p cdcdkontum 07/12/2018 3 0

 • De cuong tin chi gioi va phat trien Hc

  De cuong tin chi gioi va phat trien Hc

  CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC Tên môn học:  Giới và phát triển Mã môn học: 1421702 Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (lý thuyết: 13 giờ; thực hành, thí nghiệm, thảo  luận: 15 giờ X 2 =30 giờ (chia nhóm thảo luận theo quy định); Kiểm tra: 02 giờ) I. Vị trí, tính chất của môn học:...

   8 p cdcdkontum 07/12/2018 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số