• Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 - Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 1 - Vũ Hữu Đức

  Chương 1: Kế toán, ngôn ngữ kinh doanh và cơ sở ra quyết định quản lý. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: Giải thích được bản chất của kế toán, đối tượng phục vụ và sự phát triển của kế toán; phân biệt kế toán tài chính, kế toán quản trị và kế toán thuế; nắm được các quy định pháp lý về kế toán ảnh hưởng đến công tác...

   36 p cdcdkontum 17/08/2016 37 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 - Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 - Vũ Hữu Đức

  Chương 5: Giới thiệu dự toán ngân sách. Sau khi học xong chương này, người học có thể: Giải thích được vai trò của công việc lập dự toán ngân sách của doanh nghiệp, giải thích quy trình lập dự toán tổng thể của một doanh nghiệp, nhận thức các vấn đề cần chú ý nhằm bảo đảm sự thành công của dự toán ngân sách. Mời các bạn tham khảo.

   22 p cdcdkontum 17/08/2016 42 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 2 - Vũ Hữu Đức

  Chương 2: Quy trình kế toán. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: Trình bày các khái niệm cơ bản về quy trình kế toán, giải thích ảnh hưởng của các hoạt động cơ bản của doanh nghiệp đến quy trình kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p cdcdkontum 17/08/2016 42 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 - Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 - Vũ Hữu Đức

  Chương 4: Phân loại chi phí và phân tích CVP. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: Giải thích được ảnh hưởng của chi phí đến việc ra quyết định, giải thích các cách phân loại chi phí, giải thích các cách ứng xử khác nhau của chi phí khi mức độ hoạt động thay đổi, giải thích khái niệm số dư đảm phí và Sử dụng số dư đảm phí để...

   63 p cdcdkontum 17/08/2016 41 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6 - Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6 - Vũ Hữu Đức

  Chương 6: Đánh giá thành quả quản lý. Sau khi học xong chương này, người học có thể: Giải thích được sự cần thiết của việc đánh giá trách nhiệm trong tổ chức phân quyền, trình bày khái niệm kế toán trách nhiệm, giải thích cách đánh giá trách nhiệm trong các loại trung tâm trách nhiệm khác nhau, giải thích cách lập và phân tích báo cáo bộ phận....

   89 p cdcdkontum 17/08/2016 33 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 - Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 3 - Vũ Hữu Đức

  Chương 3: Báo cáo tài chính. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: Giải thích được các nguyên tắc chi phối việc lập và trình bày mỗi BCTC; giải thích kết cấu, nội dung của các báo cáo tài chính chủ yếu; giải thích thông tin được cung cấp trên mỗi báo cáo tài chính; trình bày những nguyên tắc kế toán cơ bản và hạn chế của báo cáo tài chính.

   74 p cdcdkontum 17/08/2016 35 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 7 - Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 7 - Vũ Hữu Đức

  Chương 7: Định giá sản phẩm, dịch vụ. Sau khi học xong chương này, học viên có thể: Giải thích được vai trò của chi phí trong việc định giá bán sản phẩm; trình bày cách thức định giá bán sản phẩm; giải thích cách định giá bán đối với sản phẩm là dịch vụ; trình bày cách định giá sản phẩm trong các trường hợp đặc biệt để đạt mục...

   47 p cdcdkontum 17/08/2016 34 0

 • Giáo trình Vi nhân giống cây lâm nghiệp tự chọn - MĐ06: Vi nhân giống cây lâm nghiệp

  Giáo trình Vi nhân giống cây lâm nghiệp tự chọn - MĐ06: Vi nhân giống cây lâm nghiệp

  Giáo trình mô đun: Vi nhân giống cây lâm nghiệp tự chọn là mô đun cuối cùng của chương trình dạy nghề: Vi nhân giống cây lâm nghiệp nhằm rèn luyện các kỹ năng thực hiện các bước công việc vi nhân giống cây lâm nghiệp. Mô đun được biên soạn dưới dạng quy trình Vi nhân giống cho 4 loài cây lâm nghiệp. Mô đun có thể dạy độc lập theo nhu cầu của...

   53 p cdcdkontum 22/07/2016 54 1

 • Giáo trình Thực hiện các giai đoạn vi nhân giống - MĐ04: Vi nhân giống cây lâm nghiệp

  Giáo trình Thực hiện các giai đoạn vi nhân giống - MĐ04: Vi nhân giống cây lâm nghiệp

  Giáo trình Thực hiện các giai đoạn vi nhân giống là mô đun thứ 4 trong 6 mô đun của chương trình dạy nghề: Vi nhân giống cây lâm nghiệp nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản để tiến hành các bước lấy mẫu, nuôi cấy khởi đầu, nhân nhanh chồi, tạo cây hoàn chỉnh và huấn luyện cây vi nhân giống.

   60 p cdcdkontum 22/07/2016 64 1

 • Giáo trình Cấy cây và chăm sóc cây vi nhân giống ở vườn ươm - MĐ05: Vi nhân giống cây lâm nghiệp

  Giáo trình Cấy cây và chăm sóc cây vi nhân giống ở vườn ươm - MĐ05: Vi nhân giống cây lâm nghiệp

  Giáo trình Cấy cây và chăm sóc cây vi nhân giống ở vườn ươm là mô đun thứ 5 trong 6 mô đun của chương trình dạy nghề: Vi nhân giống cây lâm nghiệp nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản để chuẩn bị vườn ươm, cấy cây vi nhân giống, chăm sóc cây vi nhân giống đúng kỹ thuật. Mô đun có thể dạy độc lập hoặc dạy cùng...

   40 p cdcdkontum 22/07/2016 64 1

 • Giáo trình Giới thiệu vi nhân giống và đặc điểm của một số loài cây lâm nghiệp quan trọng - MĐ01: Vi nhân giống cây lâm nghiệp

  Giáo trình Giới thiệu vi nhân giống và đặc điểm của một số loài cây lâm nghiệp quan trọng - MĐ01: Vi nhân giống cây lâm nghiệp

  Giáo trình Giới thiệu vi nhân giống và đặc điểm của một số loài cây lâm nghiệp quan trọng là mô đun đầu tiên trong 6 mô đun của chương trình dạy nghề "Vi nhân giống cây lâm nghiệp" nhằm trang bị cho học viên khái niệm, cơ sở khoa học, những hạn chế của vi nhân giống và đặc điểm của một số loài cây lâm nghiệp quan trọng.

   40 p cdcdkontum 22/07/2016 56 1

 • Giáo trình Chuẩn bị thiết bị dụng cụ, vật liệu và điều kiện vi nhân giống - MĐ02: Vi nhân giống cây lâm nghiệp

  Giáo trình Chuẩn bị thiết bị dụng cụ, vật liệu và điều kiện vi nhân giống - MĐ02: Vi nhân giống cây lâm nghiệp

  Giáo trình Chuẩn bị thiết bị dụng cụ, vật liệu và điều kiện vi nhân giống là mô đun thứ 2 trong 6 mô đun của chương trình dạy nghề: Vi nhân giống cây lâm nghiệp nhằm trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng lựa chọn thiết bị, dụng cụ, vật liệu, các điều kiện vi nhân giống.

   51 p cdcdkontum 22/07/2016 56 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số