• K1- ĐCCT_GDH MN 2-K22MNA-Nguyen Thi Cúc(SP)

  K1- ĐCCT_GDH MN 2-K22MNA-Nguyen Thi Cúc(SP)

   7 p cdcdkontum 16/11/2018 0 0

 • BAI GIANG TT HO CHI MINH k22 CĐMN (HỆ VLVH )

  BAI GIANG TT HO CHI MINH k22 CĐMN (HỆ VLVH )

   82 p cdcdkontum 14/11/2018 0 0

 • BAI GIANG GDKNS K21 Đ-CD

  BAI GIANG GDKNS K21 Đ-CD

   30 p cdcdkontum 14/11/2018 0 0

 • THIÊT BI MAY

  THIÊT BI MAY

  CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC   Tên môn học: Thiết bị may Mã môn học: 10 Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (lý thuyết: 29 giờ; thực hành: 28   giờ; Kiểm tra: 3giờ)   I. Vị trí, tính chất của môn học:...

   28 p cdcdkontum 14/11/2018 0 0

 • Bài giảng Vẽ theo mẫu - trang trí - vẽ tranh

  Bài giảng Vẽ theo mẫu - trang trí - vẽ tranh

   31 p cdcdkontum 14/11/2018 0 0

 • GT ASXH

  GT ASXH

  TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

   58 p cdcdkontum 13/11/2018 0 0

 • GT CTXH NCT

  GT CTXH NCT

  TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

   112 p cdcdkontum 13/11/2018 0 0

 • GT QTCTXH

  GT QTCTXH

  TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

   50 p cdcdkontum 13/11/2018 0 0

 • GT PTCD

  GT PTCD

  Môn chuyên ngành Công tác xã hội

   66 p cdcdkontum 13/11/2018 0 0

 • GIAO TRINH CSXH

  GIAO TRINH CSXH

  Chính sách xã hội – Th.s Võ Mạnh Tuấn Chương 1: Lý luận chung về chính sách xã hội. 1. Một số vấn đề cơ bản 1.1. Khái niệm. 1.2. Đối tượng, chức năng và mục tiêu của chính sách xã hội. 1.2.1. Đối tượng nghiên cứu của chính sách xã hội 1.2.2. Chức năng của chính sách xã hội...

   69 p cdcdkontum 13/11/2018 0 0

 • Bai giang kinh tế học đại cương. 2018-2019 lĩnh

  Bai giang kinh tế học đại cương. 2018-2019 lĩnh

   85 p cdcdkontum 13/11/2018 0 0

 • Bài giảng Chính sách xã hội

  Bài giảng Chính sách xã hội

   89 p cdcdkontum 12/11/2018 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số