• BÀI GIẢNG HÓA HỌC LỚP ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG

  BÀI GIẢNG HÓA HỌC LỚP ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG

   104 p cdcdkontum 16/04/2019 6 0

 • BG môn KNGT- K13 Lâm sinh. (Cô HÒA)

  BG môn KNGT- K13 Lâm sinh. (Cô HÒA)

   28 p cdcdkontum 02/04/2019 9 0

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 2 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 2 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 2 Chương trình C++ đầu tiên cung cấp cho người đọc các kiến thức: Chương trình C++ đơn giản, biến & định danh, biểu thức, Phép toán & Phép gán, các cấu trúc điều khiển, thuật toán.

   27 p cdcdkontum 29/03/2019 2 0

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 1 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 1 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 1 Làm quen với Dev-C++ cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu môn học, viết chương trình cho máy tính, làm quen với Dev-C++, các bước viết chương trình, ngôn ngữ lập trình C++, công cụ Dev-C++

   27 p cdcdkontum 29/03/2019 5 0

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 3 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 3 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 3 Dữ liệu và nhập/ xuất dữ liệu cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số kiểu dữ liệu thường dùng, nhập và xuất dữ liệu, phân rã bài toán, hàm (function). Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p cdcdkontum 29/03/2019 4 0

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 4 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 4 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 4 Hàm và lệnh lặp cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tại sao cần viết chương trình con, vòng lặp, ví dụ về vòng lặp dùng biến đếm, ví dụ về vòng lặp dùng điều kiện, biểu thức logic

   31 p cdcdkontum 29/03/2019 4 0

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 5 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 5 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 5 Vòng lặp cung cấp cho người đọc các kiến thức: Vòng lặp FOR, vòng lặp WHILE, vòng lặp DO-WHILE, từ khóa break và continue,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng!

   19 p cdcdkontum 29/03/2019 4 0

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 6 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 6 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 6 Lựa chọn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đặt vấn đề, khái niệm câu lệnh lựa chọn, các loại lệnh lựa chọn, câu lệnh if và if-else, kết hợp lựa chọn và vòng lặp, câu lệnh switch.

   26 p cdcdkontum 29/03/2019 4 0

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 7 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 7 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 7 Ôn tập và các bài tập tổng hợp cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thuật toán, hàm, các khái niệm cơ bản, điều khiển lặp, câu lệnh lựa chọn, kết hợp lặp và lựa chọn.

   22 p cdcdkontum 29/03/2019 3 0

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 8 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 8 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 8 Làm việc với string cung cấp cho người đọc các kiến thức: Ôn tập về cách định nghĩa kiểu dữ liệu mới với struct, chi tiết về cách làm việc của các hàm thành phần của kiểu string, chữa bài tập kiểu string buổi trước, các bài tập bổ sung.

   18 p cdcdkontum 29/03/2019 4 0

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 9 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 9 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 9 Mảng và kiểu dữ liệu vector cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khuôn mẫu (template), kiểu dữ liệu mảng (vector), hệ thống chỉ mục, khởi tạo, nhập và xuất dữ liệu, một số hàm hỗ trợ, kiểu mảng gốc.

   20 p cdcdkontum 29/03/2019 4 0

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 10 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 10 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Tin đại cương: Bài 10 Kiểu dữ liệu string cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hằng số, tham chiếu và kiểu dữ liệu, phạm vi và vòng đời của biến, các kiểu dữ liệu tự tạo, dãy kí tự (string), kiểu dữ liệu string, khai báo và sử dụng string, sử dụng chỉ mục với string, các hàm làm việc với string.

   22 p cdcdkontum 29/03/2019 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số