• giaoanDVR

  giaoanDVR

  Ngày ... tháng ... năm 2016  Tiết thứ ...... Chương I: LỚP THÚ (Mammalia)VÀ THÚ ĐẶC SẢN RỪNG   I. Mục tiêu:           ­ Giúp sinh viên nắm được một số kiến thức khái quát về lớp thú.       ­ Nhận biết một số loài chủ yếu một số loài thú ở rừng. Các đặc điểm sinh học,  ...

   25 p cdcdkontum 10/10/2016 113 32

 • BG_LNĐT

  BG_LNĐT

  Lâm nghiệp đô thị

   43 p cdcdkontum 19/04/2018 100 32

 • GIÁO TRÌNH CHĂN NUÔI LỢN

  GIÁO TRÌNH CHĂN NUÔI LỢN

  Hướng dẫn quy trình chăn nuôi lợn

   164 p cdcdkontum 09/10/2016 112 26

 • BÀI GIẢNG HÓA SINH ĐỘNG VẬT

  BÀI GIẢNG HÓA SINH ĐỘNG VẬT

  Cung cấp kiến thức cơ bản về sinh học và hóa học, từ đó đưa ra định nghĩa hóa sinh và nắm được đối tượng của hóa sinh là gì?

   63 p cdcdkontum 09/10/2016 105 25

 • BÀI GIẢNG DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT

  BÀI GIẢNG DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT

  Dinh dưỡng là quá trình cơ thể sống thu nhận, chuyển hóa và sử dụng các chất hóa học từ thức ăn để duy trì sự sống.

   96 p cdcdkontum 09/10/2016 93 25

 • giáo trình bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ô tô 1

  giáo trình bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ô tô 1

   159 p cdcdkontum 18/04/2018 193 25

 • MĐ 19 -BDSC HE THONG NHIEN LIEU ĐỘNG CƠ XĂNG

  MĐ 19 -BDSC HE THONG NHIEN LIEU ĐỘNG CƠ XĂNG

   43 p cdcdkontum 19/04/2018 74 23

 • Giáo trình Nông lâm kết hợp: Phần 1 - PGS.TS. Đặng Kim Vui

  Giáo trình Nông lâm kết hợp: Phần 1 - PGS.TS. Đặng Kim Vui

  Cùng nắm kiến thức trong giáo trình "Nông lâm kết hợp: Phần 1" thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 1 mở đầu, chương 2 nguyên lý về nông lâm kết hợp, chương 3 mô tả và phân tích các hệ thống nông lâm kết hợp.

   75 p cdcdkontum 26/09/2016 94 21

 • GIÁO TRÌNH NỘI KHOA

  GIÁO TRÌNH NỘI KHOA

  Cung cấp kiến thức về các nguyên tắc và liệu pháp điều trị các bệnh nội khoa

   61 p cdcdkontum 09/10/2016 70 21

 • BÀI GIẢNG SINH THÁI RỪNG (LS K12) (2)

  BÀI GIẢNG SINH THÁI RỪNG (LS K12) (2)

  sinh thái rừng; tái sinh rừng

   73 p cdcdkontum 19/04/2018 87 19

 • SINH LÝ TIÊU HÓA

  SINH LÝ TIÊU HÓA

  Sinh lý tiêu hóa

   11 p cdcdkontum 09/10/2016 78 18

 • BÀI GIẢNG CHĂN NUÔI ONG MẬT

  BÀI GIẢNG CHĂN NUÔI ONG MẬT

  Kiến thức về đặc điểm các loài ong mật, sự phát triển các loại hình ong và các tập tính của ong mật

   26 p cdcdkontum 09/10/2016 112 18

Hướng dẫn khai thác thư viện số