Bài giảng Điện tâm đồ: Rối loạn dẫn truyền - ThS. BS. Phan Thái Hảo

Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng gồm: Sơ lược về giải phẫu và sinh lý của hệ thống tạo và dẫn xung trong tim, block xoang nhĩ, block nhĩ thất, block nhánh, block phân nhánh, block 2 nhánh, block 3 nhánh, block dẫn truyền trong thất không đặc hiệu.