Bài giảng Lo gic hoc

Lêi nãi ®Çu
N¨m 2001, Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o ra quyÕt ®Þnh sè 15 /Q§-BGD&§T
ban hµnh ch¬ng tr×nh Cao ®¼ng S ph¹m míi thay cho ch¬ng tr×nh Cao
®¼ng s ph¹m ®· ban hµnh n¨m 1996, trong ®ã cã häc phÇn L«gic häc đại
cương víi 2 ®¬n vÞ häc tr×nh ( 2 tín chỉ ). Đến nay, giáo trình lô gic học đại  
cương dành cho hệ  Cao đẳng đã có. Tuy nhiên , trường CĐSPKon Tum vẫn  
chưa cập nhật được giáo trình mới mà sinh viên phải dựa vào giáo trình dành  
cho hệ Đại học để nghiên cứu và học tập.
§Ó gióp cho sinh viªn của nhà trường c¸c ngµnh C«ng t¸c x· héi, V¨n-
sö, §Þa - gi¸o dôc c«ng d©n, Thể  dục... cã ®îc tµi liÖu để  nghiên cứu và 
häc tËp, trong khi chê đợi cập nhật được gi¸o tr×nh míi cña Bé Gi¸o dôc &
§µo t¹o dµnh cho hÖ Cao ®¼ng; qua nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy,  
tham khảo ý kiến cùng nhiều đồng nghiệp, chóng t«i biªn so¹n gi¸o tr×nh nµy
dµnh cho hÖ Cao ®¼ng S ph¹m dùa trªn c¬ së c¸c tµi liÖu gi¸o tr×nh dµnh
cho hÖ Cao đẳng & §¹i häc. Gi¸o tr×nh gåm 5 ch¬ng :
Ch¬ng I : §¹i c¬ng vÒ L«gic
Ch¬ng II : Kh¸i niÖm
Ch¬ng III : Ph¸n ®o¸n
Ch¬ng IV: Nh÷ng quy luËt c¬ b.n cña L«gic h×nh thøc
Ch¬ng V: Suy luËn
Trong qu¸ tr×nh biªn so¹n, chóng t«i đã tham kh.o mét sè tµi liÖu vÒ
L«gic häc ®· ®îc xuÊt b.n trong níc thêi gian gÇn ®©y.
Víi mong muèn cã mét gi¸o tr×nh ®¸p øng ®îc néi dung, yªu cÇu cña
ch¬ng tr×nh, chóng t«i ®· cè g¾ng biªn so¹n víi ph¬ng ch©m: tinh gi.n, c¬
b.n , thiÕt thùc, phï hîp víi tr×nh ®é ngêi häc; trong ®ã ®Æc biÖt chó
träng ®Õn kh. n¨ng tù häc, tù nghiªn cøu cña sinh viªn nhà trường. 
MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng, song thiÕu sãt lµ ®iÒu kh«ng thÓ
tr¸nh khái. Chóng t«i mong nhËn ®îc sù gãp ý x©y dùng tõ c¸c ®ång
nghiÖp, b¹n ®äc vµ sinh viªn ®Ó chóng t«i söa ch÷a, bæ sung trong lÇn t¸i
b.n sau.

KonTum, th¸ng 12 n¨m 2017
CN. §ç V¨n Phóc
1
.                Ch¬ng I : ®¹i c¬ng vÒ l«gic HỌC        ( 3 tiết: LT 2, BT 1 )
   Mục tiêu:
Giúp sinh viên nắm được đèi tîng nghiªn cøu cña l«gic häc, sù h×nh thµnh
vµ ph¸t triÓn cña l«gic häc
Hiểu được tÝnh ch©n thùc cña t tëng vµ tÝnh ®óng ®¾n vÒ h×nh thøc
lËp luËn của tư duy, nắm được kh¸i niÖm vÒ h×nh thøc l«gic vµ quy luËt
l«gic, mối quan hệ giữa l«gic häc vµ ng«n ng÷, ý nghÜa t¸c dông cña l«gic
häc.

1. ThuËt ng÷ l«gic vµ ®èi tîng nghiªn cøu cña l«gic
1.1. ThuËt ng÷ L«gic:
ThuËt ng÷ l«gic b¾t nguån tõ tiÕng Hyl¹p”L«gos” cã nghÜa lµ: lêi nãi,
t tëng, lý tÝnh, quy luËt .
Ngµy nay, ngêi ta thờng sö dông thuËt ng÷ l«gic víi nh÷ng nghÜa sau:
- TÝnh quy luËt trong sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña thÕ giíi kh¸ch
quan nh: l«gic cña c¸c sù vËt, l«gic trong c¸c sù kiÖn, l«gic cña sù ph¸t
triÓn x· héi...
- TÝnh quy luËt trong t tëng, trong lËp luËn. §©y chÝnh lµ l«gic cña t
duy, l«gic chñ quan.
- Khoa häc nghiªn cøu vÒ t duy tiÕp cËn ch©n lý. §©y chÝnh lµ l«gic
häc.
1.2. §èi tîng nghiªn cøu cña l«gic häc:
T duy cña con ngêi lµ ®èi tîng nghiªn cøu cña nhiÒu ngµnh khoa häc
nh: sinh lý häc thÇn kinh cao cÊp, §iÒu khiÓn häc, T©m lý häc, TriÕt häc,
L«gic häc. Tuú theo ®Æc trng cña bé m«n, mçi ngµnh khoa häc ®Òu chän
cho m×nh mét gãc ®é, mét khÝa c¹nh riªng trong khi nghiªn cøu t duy.
Bµn vÒ ®èi tîng nghiªn cøu cña l«gic häc, c¸c nhµ l«gic häc tõ tríc
®Õn nay ®· cè g¾ng ®a ra mét số ®Þnh nghĩa bao qu¸t, ®Çy ®ñ vµ ng¾n
gän vÒ vÊn ®Ò nµy. Tuy nhiªn ®Þnh nghÜa sau ®©y cña A.F Cousemin
lµ mét ®Þnh nghÜa ®îc nhiÒu nhµ l«gic häc nhÊt trÝ t¸n thµnh:" L«gic häc
lµ khoa häc vÒ nh÷ng quy luËt vµ h×nh thøc cÊu t¹o chÝnh x¸c cña sù suy
nghÜ ". Hay nãi mét c¸ch kh¸c: L«gic häc lµ khoa häc vÒ t duy, nghiªn cøu
nh÷ng quy luËt vµ h×nh thøc cña t duy, ®.m b.o cho t duy ®¹t ®Õn ch©n
lý.
2. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña l«gic häc


2
.2.1. Aristote ( 384 -322 TCN), nhµ triÕt häc Hy l¹p Cæ ®¹i, ®îc coi lµ ngêi
s¸ng lËp ra L«gic häc. ¤

Từ khóa: Chưa có từ khóa.

68 p dovanphuc1966 16/04/2018 63 0