Bài giảng Tập huấn mô hình trường học mới (GPE – VNEN)

Bài giảng Tập huấn mô hình trường học mới (GPE – VNEN) nêu lên điểm mới của dự án, bài học thiết kế theo mô hình VNEN, tổ chức mô hình VNEN, đổi mới đánh giá, cơ hội và thách thức khi tiến hành mô hình VNEN.