BAI GIANG tiengvietthuchanh

           UBND TỈNH KON TUM                    CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG                Độc lập ­ Tự do – Hạnh phúc
BÀI GIẢNG

TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH
     
       Giảng viên: Lê Thị Ngọc
.CHƯƠNG I
RÈN KĨ  NĂNG ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

1.1  Phân tích văn bản
1.1.1 Tìm hiểu chung về phân tích văn bản
Đọc là một cách giao tiếp giữa bạn đọc với người viết để hiểu về những  
điều người viết trình bày trong văn bản. Vì vậy, khi đọc hiểu một văn bản, 
người đọc luôn luôn tự phân tích để làm rõ một số câu hỏi chủ yếu sau đây:
­ Văn bản viết về vấn đề gì?
­ Văn bản viết ra nhằm kết quả gì?
­ Văn bản nhằm tới người đọc nào?
­ Văn bản được viết như thế nào?
Đọc hiểu văn bản như vậy thực chất là quá trình phân tích văn bản để trả 
lời cho những câu hỏi trên. Việc trả  lời này càng cụ  thể, rõ ràng bao nhiêu, thì 
việc đọc hiểu văn bản càng đầy đủ, chính xác và sâu sắc bấy nhiêu.
Tìm hiểu chung về phân tích văn bản chính là luyện tập định hướng văn bản.
a. Văn bản viết ra nhằm kết quả gì?
Khi tiến hành bất kì một hoạt động nào trong đời sống, chúng ta cần xác  
định rõ ràng mục đích của hoạt động đó. Đọc hiểu văn bản là một hoạt động nên  
việc tìm ra mục đích giao tiếp của văn bản là hết sức quan trọng.
Thực tiễn cho thấy, với mỗi mục đích giao tiếp khác nhau, chẳng hạn như viết 
để thông báo tin tức, viết để phê phán một quan niệm, viết để  ủng hộ  một thái 
độ, một quan điểm, viết để tranh luận, viết để động viên…văn bản sẽ có những  
cách viết khác nhau. Mỗi cách viết sẽ để lại dấu ấn đậm nét trong việc sử dụng  
từ  ngữ, câu chữ, sử  dụng chi tiết hoặc sử  dụng cách thức lập luận trong văn 
bản.
b. Văn bản viết về vấn đề gì?
Câu hỏi thường được đặt ra cho việc xác định nội dung giao tiếp là: Viết 
về  ai? Viết về  cái gì? Viết về  vấn đề  gì?...Trả  lời được những câu hỏi này là 
chúng ta đã làm sáng rõ đề tài, chủ đề được trình bày trong nội dung bài viết.
Nội dung giao tiếp, tuỳ  thuộc vào văn bản, mà có những đặc điểm khác  
nhau. Với các văn bản miêu tả, tự sự thì nội dung giao tiếp là các đặc điểm, tình 
tiết, không gian, thời gian…Còn với văn bản nghị luận thì nội dung giao tiếp lại 
là các ý kiến, các lí lẽ, các bằng chứng, các lập luận…
. c. Văn bản nhằm tới người đọc nào?
d. Văn bản được viết như thế nào?
Khi nói, viết phải biết lựa lời, tức lựa chọn các phương tiện ngôn ngữ  sao  
cho phù hợp để  vừa tạo được lời nói đúng ngữ  pháp, đúng từ  ngữ, nhưng mặt 
khác phải vừa đảm bảo sự phù hợp với người nghe, người đọc để việc giao tiếp 
đạt hiệu quả tốt nhất.
Việc lựa chọn ngôn ngữ này chịu sự chi phối của các nhân tố ngoài ngôn ngữ 
. Chẳng hạn như:
­Mối tương quan giữa người nói, người viết với người nghe, người  đọc. 
Mối tương quan này được cụ  thể  bằng các quan hệ  vai trong giao tiếp: ngang  
vai, trên vai và dưới vai.
­Tình huống diễn ra cuộc giao tiếp. Có hai tình huống cơ bản: tình huống có 
tính chất nghi thức và tình huống sinh hoạt thông thường. Rộng hơn tình huống 
là hoàn cảnh giao tiếp, bao gồm: thời gian, địa điểm, phong tục, tập quán của 
cộng đồng ngôn ngữ, hoàn cảnh xã hội lịch sử diễn ra cuộc giao tiếp.
­Mục đích giao tiếp cũng để  lại dấu  ấn trong việc lựa chọn ngôn ngữ. Với 
những mục đích khác nhau sẽ cho ta những cách nói, cách viết khác nhau.
­Nội   dung  giao   tiếp,  tức   là   những   điều   mà  người   nói,   người   viết  muốn 
truyền đạt đến người nghe, người đọc, trong đó bao gồm cả  thái độ, tình cảm,  
cảm xúc.
Chính những yếu tố trên đã quy định cách lựa chọn ngôn ngữ dùng trong văn 
bản. Sự  khác nhau  ấy tạo thành sự  khác nhau trong phong cách ngôn ngữ  văn  
bản. Sự khác nhau này thường thể hiện ra ở các mặt: 
­Cách thức sử dụng ngữ âm, chữ viết;
­Cách thức sử dụng từ ngữ;
­Cách thức sử dụng các kiểu câu;

Từ khóa: Chưa có từ khóa.

50 p lethingoc1985 03/11/2018 223 4