DC-PPGD1-K24SPAV

            UBND TỈNH KON TUM             CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG          Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
NGÀNH ĐÀO TẠO: SƯ PHẠM TIẾNG ANH
(ENGLISH LANGUAGE PEDAGOGY)
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN


 1. Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG ANH 1 
(METHODOLOGY 1)     Mã số:  1617242
 2. Số tín chỉ:  02
 3. Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ II
 4. Người lập: LÊ THỊ HOÀNG LAN
1
.Kon Tum, tháng 8 năm 2019
2
.      TRƯỜNG CĐCĐ KON TUM  CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRUNG TÂM TH­NN&TV                    Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc
   

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
NGÀNH ĐÀO TẠO: SƯ PHẠM TIẾNG ANH (ENGLISH LANGUAGE PEDAGOGY)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung về học phần
­ Tên học phần: Phương Pháp Dạy Học Tiếng Anh 1 (Methodology 1)
­ Trình độ: cho sinh viên năm thứ 2, học kì I 
­ Mã học phần: 1617242      Số tín chỉ: 02 Học phần chính: Không
­ Yêu cầu của học phần: Học phần bắt buộc
­ Các học phần tiên quyết: Không.
­ Các yêu cầu khác đối với học phần: SV có trình độ tiếng Anh cơ bản
­ Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 
Giờ lên lớp: 36 giờ/ 2 tín chỉ
+ Lý thuyết:  24 giờ
+ Thực hành: 12 giờ
Giờ chuẩn bị cá nhân: 60 giờ/2tín chỉ
+ Hoạt động theo nhóm: 30  
+ Tự học, tự nghiên cứu: 30  
  ­ Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Tổ  tiếng Anh, trung tâm Tin học – Ngoại ngữ và  
Thư  viện.
2. Mục tiêu của học phần 
2.1. Kiến thức: 
+ Nhận diện và mô tả được các phương pháp cơ bản trong dạy học ngoại ngữ.
+ Trình bày được các kĩ thuật và thủ  pháp trong dạy tiếng Anh và điều khiển lớp 
học.
+ Liệt kê và mô tả được một số cách làm đồ dùng dạy học.
2.2. Kỹ năng: 
+ Thiết kế được một số đồ dùng dạy học. 
+ Lựa chọn và vận dụng phù hợp các kĩ thuật và thủ  pháp trong dạy tiếng Anh và 
điều khiển lớp học.
+ Có kỹ năng giao tiếp tốt.
2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ SV tích cực hợp tác trong học tập.
+ SV có ý thức vận dụng các kiến thức đã học vào dạy học để nâng cao chất lượng 
dạy học và tự nâng cao trình độ bản thân.
   3. Tóm tắt nội dung học phần


3
. ̣
Hoc phân nay gôm 6 đ
̀ ̀ ̀ ơn vi bai hoc. SV se đ
̣ ̀ ̣ ̃ ược nghiên cứu môt sô khai niêm ly
̣ ́ ́ ̣ ́ 
thuyêt trong lĩnh v
́ ực phương pháp giảng dạy, cách sử dụng đồ  dùng dạy học, cách sửa lỗi 
cho học sinh và cách thức tổ chức lớp học. Trên cơ sở đo SV bi ́ ết cách tổ chức lớp học để 
đem lại hiệu quả trong dạy­học. Mỗi đơn vi bai hoc bao g
̣ ̀ ̣ ồm nhiều hoat đông  khác nhau
̣ ̣  
theo cấp độ từ biêt, hiêu đên vân dung, sang tao.Vi
́ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ệc luyện tập trên lớp được tổ  chức theo 
cac hinh th
́ ̀ ưc khac nhau nh
́ ́ ư: ca nhân, căp, nhom. SV vân dung tôt kiên th
́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ ức được học sẽ 
giúp các em trở thành giáo viên dạy giỏi và theo học cac bâc hoc cao h

Từ khóa: Chưa có từ khóa.

7 p lethihoanglan1982 08/10/2019 49 0