Ebook Lâm nghiệp (Tập 5): Phần 1

Ebook Lâm nghiệp (Tập 5): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kết quả hoạt động khoa học công nghệ lâm nghiệp trong 20 năm đổi mới và định hướng đến năm 2010, nghiên cứu cơ bản bảo tồn và đa dạng sinh học, đất lâm nghiệp, tài nguyên rừng, nghiên cứu và ứng dụng lâm nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.