Ebook Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn Công nghệ lớp 7

"Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn Công nghệ lớp 7 (Sách thử nghiệm)" khái quát về môn Công nghệ 7; hướng dẫn tổ chức hoạt động học của học sinh; nông - lâm - ngư nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, máy móc và thiết bị dùng trong nông - lâm - ngư nghiệp.