Ebook Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn Khoa học tự nhiên lớp 6

"Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn Khoa học tự nhiên lớp 6" thông tin đến các bạn một số vấn đề chung về mô hình trường học mới tại Việt Nam – VNEN; hướng dẫn tổ chức hoạt động học của học sinh; vị trí, đặc điểm môn khoa học tự nhiên; hướng dẫn tổ chức hoạt động học.