• Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể mô tả bản chất của kế toán như một hệ thống thông tin phục vụ cho việc ra quyết định; nêu các lĩnh vực kế toán khác nhau và giải thích sự khác biệt;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p cdcdkontum 30/11/2017 83 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính" cung cấp cho người học một số kiến thức: Nhắc lại một số khái niệm, các nguyên tắc kế toán liên quan đến việc xác định lợi nhuận, các khoản điều chỉnh và các bút toán điều chỉnh, các bút toán khóa sổ và kết chuyển,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p cdcdkontum 30/11/2017 72 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Trình bày mục đích và ý nghĩa của báo cáo tài chính; giải thích kết cấu và nội dung của các báo cáo tài chính, giải thích kết cấu và nội dung của các báo cáo tài chính, giải thích những hạn chế của báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham...

   43 p cdcdkontum 30/11/2017 72 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 + 6 - ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 + 6 - ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 5+6: Quy trình kế toán - Hệ thống thông tin kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quy trình kế toán, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, hệ thống thông tin kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p cdcdkontum 30/11/2017 72 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép" cung cấp cho người học các kiến thức về: Tài khoản kế toán, ghi sổ kép, vận dụng tài khoản kế toán và ghi sổ kép để ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết;

   27 p cdcdkontum 30/11/2017 75 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 8: Kế toán doanh nghiệp sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp sản xuất, tập hợp chi phí sản xuất, kế toán hoạt động sản xuất theo đơn đặt hàng, kế toán hoạt động sản xuất theo quy trình sản xuất, báo cáo tài chính doanh nghiệp sản xuất. Mời các bạn cùng tham...

   22 p cdcdkontum 30/11/2017 77 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 7: Kế toán doanh nghiệp thương mại" trình bày các nội dung: Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp thương mại, ghi nhận các nghiệp vụ mua bán hàng hóa, đánh giá hàng tồn kho, ghi nhận doanh thu và đánh giá nợ phải thu, lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp thương mại, một số tỷ số tài chính quan trọng trong doanh nghiệp...

   40 p cdcdkontum 30/11/2017 79 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - ĐH Mở TP.HCM

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 9: Hệ thống kế toán Việt Nam" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự phát triển của hệ thống kế toán Việt Nam, các tổ chức lập quy và tổ chức nghề nghiệp, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p cdcdkontum 30/11/2017 70 0

 • Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 1 - Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp

  Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 1 - Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp

  Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 1 Kiểm tra, kiểm soát trong quản lý do Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Kiểm tra, kiểm soát trong quản lý, kiểm tra kế toán trong hoạt động tài chính, lịch sử phát triển của kiểm tra tài chính

   17 p cdcdkontum 30/11/2017 71 0

 • Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 2 - Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp

  Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 2 - Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp

  Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 2 Bản chất và chức năng của kiểm toán do Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Bản chất của kiểm toán, chức năng của kiểm toán, ý nghĩa và tác dụng của kiểm toán trong quản lý

   18 p cdcdkontum 30/11/2017 80 0

 • Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 3 - Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp

  Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 3 - Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp

  Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 3 Các loại kiểm toán do Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát các cách phân loại kiểm toán, phân loại kiểm toán theo đối tượng cụ thể, phân loại kiểm toán theo hệ thống bộ máy tổ chức.

   16 p cdcdkontum 30/11/2017 78 0

 • Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 4 - Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp

  Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 4 - Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp

  Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 4 Đối tượng kiểm toán do Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát chung về đối tượng kiểm toán, các yếu tố cấu thành đối tượng kiểm toán

   15 p cdcdkontum 30/11/2017 77 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số