Tài liệu nổi bật
 • 2. De cuong NLCB2 H.X.Lĩnh.10/ 2019

  2. De cuong NLCB2 H.X.Lĩnh.10/ 2019

  UBND TỈNH KONTUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH ĐÀO TẠO: CÁC NGÀNH SƯ PHẠM ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên môn học: Những nguyên lý cơ bản...

   14 p cdcdkontum 04/06/2020 57 1

 • GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ KỸ THUẬT DÙNG SÚNG AK,CKC

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ KỸ THUẬT DÙNG SÚNG AK,CKC

  BÀI 3: GIỚI THIỆU MỘT SỐ LOẠI VK BỘ BINH A. GIỚI THIỆU SÚNG TIỂU LIÊN AK I. Súng tiểu liên AK:  Súng tiểu liên AK cỡ 7.62mm do Mikhail Timofeevich Kalashnikov- người Liên bang Nga thiết kế năm 1947. AK là chữ đầu của hai từ: Avtomat Kalashnikova. AK có 2 loại AK thường và AK cải tiến Giáo viên Trần Cao Điệp...

   31 p cdcdkontum 03/06/2020 42 1

 • GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ KỸ THUẬT LỰU ĐẠN

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ KỸ THUẬT LỰU ĐẠN

  . KHOA GIÁO VIÊN BÀI GIẢNG MÔN HỌC: KỸ THUẬT LỰU ĐẠN Bài 1: Tính năng, cấu tạo, tác dụng lựu đạn GIÁO VIÊN Trần Cao Điệp . Ý ĐỊNH HUẤN LUYỆN I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích 2. Yêu cầu II. NỘI DUNG 1. Lùu ® ¹n 1 ViÖt Nam. 2. Lùu ® cÇn 97 ViÖt Nam. ¹n 3. Lùu ® M26-A2 cña Mü....

   22 p cdcdkontum 03/06/2020 37 1

 • GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ VŨ KHÍ HỦY DUYỆT

  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ VŨ KHÍ HỦY DUYỆT

  HỌC PHẦN 3 PHÒNG CHỐNG VŨ KHÍ HUỶ DIỆT LỚN 1 . A. Ý ĐỊNH GIẢNG DẠY  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  Mục đích:  Yêu cầu: có 2 yêu cầu. NỘI DUNG, THỜI GIAN  Nội dung: có 4 nội dung cho 4 loại vũ khí huỷ diệt lớn Thời gian: 8 tiết TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP  Tổ chức:  Phương pháp:  ĐỊA ĐIỂM  VẬT CHẤT,...

   62 p cdcdkontum 03/06/2020 38 2

 • Ky_thuat_su_dung_sung_AK___sung_truong_CKC_4_176

  Ky_thuat_su_dung_sung_AK___sung_truong_CKC_4_176

   1 p cdcdkontum 03/06/2020 37 1

 • THÔNG TƯ 05/2020/ TT-BGDĐT

  THÔNG TƯ 05/2020/ TT-BGDĐT

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2020/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020 THÔNG TƯ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC...

   7 p cdcdkontum 03/06/2020 39 1

 • THÔNG TƯ 10_2018_TT-BLDTBXH

  THÔNG TƯ 10_2018_TT-BLDTBXH

  BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BINH VÀ XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Số: 10/2018/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2018 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC DẠY HỌC VÀ ĐÁNH...

   29 p cdcdkontum 03/06/2020 41 1

 • GIÁO ÁN GDQPAN LÝ THUYẾT TC NGHỀ- THÔNG TƯ 10

  GIÁO ÁN GDQPAN LÝ THUYẾT TC NGHỀ- THÔNG TƯ 10

  Trường CĐ Cộng Đồng KonTum Khoa Cơ Bản GIÁO ÁN Bộ Môn: Quốc phòng – An ninh BÀI 1. NHẬP MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích: Nắm vững đối tượng, phương pháp, nội dung nghiên cứu môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh (GDQP-AN), góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực...

   46 p cdcdkontum 03/06/2020 37 1

 • GIÁO ÁN TRUNG LÝ THUYẾT CẤP NGHỀ- THÔNG TƯ 10

  GIÁO ÁN TRUNG LÝ THUYẾT CẤP NGHỀ- THÔNG TƯ 10

   1 p cdcdkontum 03/06/2020 37 1

 • GIÁO ÁN GDQPAN THỰC HÀNH TC NGHỀ- THÔNG TƯ 10

  GIÁO ÁN GDQPAN THỰC HÀNH TC NGHỀ- THÔNG TƯ 10

  Trường CĐCĐ KonTum Khoa Cơ Bản GIÁO ÁN Bộ Môn: Quốc phòng – An ninh BÀI 7: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ A. Ý ĐỊNH BÀI GIẢNG I. Mục đích-Yêu cầu 1. Mục đích: Giời thiệu cho sinh viên hiểu và thực hiện được động tác đội ngũ đơn vị làm cơ sở cho vận dụng trong học tập quân sự và...

   35 p cdcdkontum 03/06/2020 38 1

 • GIÁO ÁN GDQPAN THỰC HÀNH CĐ NGHỀ- THÔNG TƯ 10

  GIÁO ÁN GDQPAN THỰC HÀNH CĐ NGHỀ- THÔNG TƯ 10

  Trường CĐCĐ KonTum Khoa Cơ Bản GIÁO ÁN Bộ Môn: Quốc phòng – An ninh BÀI 11: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ A. Ý ĐỊNH BÀI GIẢNG I. Mục đích-Yêu cầu 1. Mục đích: Giời thiệu cho sinh viên hiểu và thực hiện được động tác đội ngũ đơn vị làm cơ sở cho vận dụng trong học tập quân sự và...

   35 p cdcdkontum 03/06/2020 39 1

 • GIÁO ÁN GDQPAN LÝ THUYẾT CĐ NGHỀ-THÔNG TƯ 10

  GIÁO ÁN GDQPAN LÝ THUYẾT CĐ NGHỀ-THÔNG TƯ 10

  Trường CĐ Cộng Đồng KonTum Khoa Cơ Bản GIÁO ÁN Bộ Môn: Quốc phòng – An ninh BÀI 1. NHẬP MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích: Nắm vững đối tượng, phương pháp, nội dung nghiên cứu môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh (GDQP-AN), góp phần bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực...

   93 p cdcdkontum 03/06/2020 40 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số