• Bai 7 Dong dien khong doi Nguon dien

  Bai 7 Dong dien khong doi Nguon dien

   13 p cdcdkontum 08/10/2019 8 0

 • bai_giang_hanh_vi_cn_mt_xh_4217

  bai_giang_hanh_vi_cn_mt_xh_4217

   54 p cdcdkontum 19/09/2019 11 0

 • DCCT HVCN&MTXH mau moi K23 (1)

  DCCT HVCN&MTXH mau moi K23 (1)

   8 p cdcdkontum 19/09/2019 10 0

 • Bai giang 2019

  Bai giang 2019

  BÀI GIẢNG MÔN HỌC PHÁP LUẬT TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Thời gian: 15 giờ (Lý thuyết: 9 giờ; thảo luận, bài tập: 5 giờ; kiểm tra: 1 giờ) Bài 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT...

   57 p cdcdkontum 12/09/2019 14 0

 • CT Phap luat CD 2019

  CT Phap luat CD 2019

  UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH Môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung...

   9 p cdcdkontum 12/09/2019 12 0

 • CT Phap luat TC 2019

  CT Phap luat TC 2019

  TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG KON TUM  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA KINH TẾ ­ NÔNG LÂM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC (Ban hành kèm theo Quyết định số .................... ngày... tháng ... năm ....... của  ...

   7 p cdcdkontum 12/09/2019 10 0

 • ga41

  ga41

   3 p cdcdkontum 10/09/2019 15 0

 • ga40

  ga40

   3 p cdcdkontum 10/09/2019 9 0

 • ga39

  ga39

   3 p cdcdkontum 10/09/2019 10 0

 • ga37

  ga37

   4 p cdcdkontum 10/09/2019 11 0

 • ga36

  ga36

   3 p cdcdkontum 10/09/2019 13 0

 • ga35

  ga35

   4 p cdcdkontum 10/09/2019 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số