• Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 1: Các đại phân tử sinh học

  Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 1: Các đại phân tử sinh học

  Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 1: Các đại phân tử sinh học. Nội dung chính trong chương này gồm có: Nucleic acid (Deoxyribonucleic acid, Ribonucleic acid), cấu trúc của protein, chức năng của protein, lipid. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   21 p cdcdkontum 31/12/2019 3 0

 • Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 3: Cấu trúc và chức năng của gen

  Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 3: Cấu trúc và chức năng của gen

  Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 3: Cấu trúc và chức năng của gen. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Định nghĩa gen, lý thuyết trung tâm, cấu trúc và chức năng của gen. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   19 p cdcdkontum 31/12/2019 4 0

 • Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 2: Cấu trúc genome

  Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 2: Cấu trúc genome

  Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 2: Cấu trúc genome. Nội dung chính trong chương này gồm có: Thành phần và đặc điểm của genome, tính phức tạp của genome, thay đổi trật tự của các đoạn DNA trong genome-Transposon, tương tác của T-DNA với genome thực vật, tắp xếp và khuếch đại các gen trong genome,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung...

   31 p cdcdkontum 31/12/2019 2 0

 • Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 5: Phiên mã

  Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 5: Phiên mã

  Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 5: Phiên mã. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các đặc điểm cơ bản của quá trình phiên mã, các giai đoạn của quá trình phiên mã, phiên mã ở prokaryote, quá trình phiên mã ở eukaryote, phiên mã ngược.

   20 p cdcdkontum 31/12/2019 4 0

 • Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 4: Tái bản DNA

  Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 4: Tái bản DNA

  Bài giảng Sinh học phân tử - Chương 4: Tái bản DNA. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Chứng minh tái bản DNA theo cơ chế bán bảo thủ, mô hình tái bản DNA - chạc ba tái bản, bản chất xoắn của DNA - các giai đoạn của sự tái bản, khái niệm mồi.

   19 p cdcdkontum 31/12/2019 3 0

 • Bai 7 Dong dien khong doi Nguon dien

  Bai 7 Dong dien khong doi Nguon dien

   13 p cdcdkontum 08/10/2019 25 0

 • bai_giang_hanh_vi_cn_mt_xh_4217

  bai_giang_hanh_vi_cn_mt_xh_4217

   54 p cdcdkontum 19/09/2019 29 0

 • DCCT HVCN&MTXH mau moi K23 (1)

  DCCT HVCN&MTXH mau moi K23 (1)

   8 p cdcdkontum 19/09/2019 23 0

 • Bai giang 2019

  Bai giang 2019

  BÀI GIẢNG MÔN HỌC PHÁP LUẬT TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP Thời gian: 15 giờ (Lý thuyết: 9 giờ; thảo luận, bài tập: 5 giờ; kiểm tra: 1 giờ) Bài 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT...

   57 p cdcdkontum 12/09/2019 33 0

 • CT Phap luat CD 2019

  CT Phap luat CD 2019

  UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH Môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung...

   9 p cdcdkontum 12/09/2019 30 0

 • CT Phap luat TC 2019

  CT Phap luat TC 2019

  TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG KON TUM  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA KINH TẾ ­ NÔNG LÂM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC (Ban hành kèm theo Quyết định số .................... ngày... tháng ... năm ....... của  ...

   7 p cdcdkontum 12/09/2019 30 0

 • ga41

  ga41

   3 p cdcdkontum 10/09/2019 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số