• Bài giảng Luật lao động: Bài 5 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luật lao động: Bài 5 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luật lao động: Bài 5 Tuyển dụng lao động do TS. Đoàn Thị Phương Diệp biên soạn trình bày các nội dung sau: Những vấn đề chung về tuyển dụng lao động, hợp đồng lao động - hình thức tuyển dụng lao động chủ yếu trong nền kinh tế thị trường,...

   52 p cdcdkontum 26/02/2019 5 0

 • Bài giảng Luật lao động: Bài 9 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luật lao động: Bài 9 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luật lao động: Bài 9 Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất do TS. Đoàn Thị Phương Diệp biên soạn trình bày các nội dung sau: Khái niệm và ý nghĩa của kỷ luật lao động, trách nhiệm kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong quan hệ lao động,...

   16 p cdcdkontum 26/02/2019 6 0

 • Bài giảng Luật lao động: Bài 2 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luật lao động: Bài 2 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luật lao động: Bài 2 Quan hệ pháp luật lao động do TS. Đoàn Thị Phương Diệp biên soạn trình bày các nội dung sau: Khái niệm và đặc điểm của quan hệ pháp luật lao động, các thành phần của quan hệ pháp luật lao động, những căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật lao động.

   27 p cdcdkontum 26/02/2019 7 0

 • Bài giảng Luật lao động: Bài 8 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luật lao động: Bài 8 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luật lao động: Bài 8 Thời giờ làm việc - thời giờ nghỉ ngơi do TS. Đoàn Thị Phương Diệp biên soạn trình bày các nội dung sau: Những nhận thức chung về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi, chế độ pháp lý về thời giờ làm việc trong luật lao động, chế độ pháp lý về thời giờ nghỉ ngơi trong luật lao động,...

   18 p cdcdkontum 26/02/2019 5 0

 • Bài giảng Luật lao động: Bài 1 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luật lao động: Bài 1 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luật lao động: Bài 1 Khái niệm luật lao động Việt Nam do TS. Đoàn Thị Phương Diệp biên soạn trình bày các nội dung sau: Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật lao động, phương pháp điều chỉnh của luật lao động, các nguyên tắc cơ bản của luật lao động.

   27 p cdcdkontum 26/02/2019 6 0

 • Bài giảng Luật lao động: Bài 6 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luật lao động: Bài 6 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luật lao động: Bài 6 Thỏa ước lao động tập thể do TS. Đoàn Thị Phương Diệp biên soạn trình bày các nội dung sau: Những nhận thức cơ bản về thỏa ước lao động tập thể, nguyên tắc ký kết, nội dung và thủ tục ký kết thỏa ước lao động tập thể,...

   18 p cdcdkontum 26/02/2019 6 0

 • Bài giảng Luật lao động: Bài 3 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luật lao động: Bài 3 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luật lao động: Bài 3 Địa vị pháp lý của công đoàn do TS. Đoàn Thị Phương Diệp biên soạn trình bày các nội dung sau: Vị trí, vai trò và chức năng của công đoàn, thẩm quyền của công đoàn, quyền của công đoàn trung ương và cấp trên cơ sở.

   24 p cdcdkontum 26/02/2019 5 0

 • Bài giảng Luật lao động: Bài 4 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luật lao động: Bài 4 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luật lao động: Bài 4 Việc làm và học nghề do TS. Đoàn Thị Phương Diệp biên soạn trình bày các nội dung sau: Việc làm và giải quyết việc làm cho người lao động, học nghề,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p cdcdkontum 26/02/2019 3 0

 • Bài giảng Luật lao động: Bài 10 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luật lao động: Bài 10 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luật lao động: Bài 10 Bảo hiểm xã hội do TS. Đoàn Thị Phương Diệp biên soạn trình bày các nội dung sau: Những nhận thức chung về bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm xã hội và quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội bắt buộc,....

   89 p cdcdkontum 26/02/2019 5 0

 • Bài giảng Luật lao động: Bài 7 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luật lao động: Bài 7 - TS. Đoàn Thị Phương Diệp

  Bài giảng Luật lao động: Bài 7 Tiền lương do TS. Đoàn Thị Phương Diệp biên soạn trình bày các nội dung sau: Khái quát chung về tiền lương, hệ thống thang lương, bảng lương, một số nguyên tắc trong việc trả lương,...

   33 p cdcdkontum 26/02/2019 6 0

 • Bài giảng Luật đất đai: Chương 3 - Trương Trọng Hiểu

  Bài giảng Luật đất đai: Chương 3 - Trương Trọng Hiểu

  Bài giảng Luật đất đai: Chương 3 Quản lý thông tin, dữ liệu và tài chính đất đai do Trương Trọng Hiểu biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Quản lý địa giới hành chính, hoạt động khảo sát, đo đạc, quản lý hồ sơ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đất đai, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu đất...

   19 p cdcdkontum 26/02/2019 8 0

 • Bài giảng Luật đất đai: Chương 4 - Trương Trọng Hiểu

  Bài giảng Luật đất đai: Chương 4 - Trương Trọng Hiểu

  Bài giảng Luật đất đai: Chương 4 Điều phối đất đai do Trương Trọng Hiểu biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất và cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất.

   16 p cdcdkontum 26/02/2019 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số