• Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - ĐH Bách Khoa

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - ĐH Bách Khoa

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 Phương pháp giải quyết bài toán bằng máy tính số trình bày các nội dung sau: Các khái niệm cơ bản về máy tính số, lịch sử phát triển máy tính số, dữ liệu & chương trình, qui trình tổng quát giải quyết bài toán bằng máy tính số, phân tích bài toán từ-trên-xuống.

   20 p ktktkontum 31/01/2018 17 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - ĐH Bách Khoa

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - ĐH Bách Khoa

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ bản về việc lưu trữ và xử lý tin trong máy tính, cơ bản về hệ thống số, các phương pháp chuyển miêu tả số, biểu diễn dữ liệu trong máy tính, hệ thống file, quản lý hệ thống file.

   50 p ktktkontum 31/01/2018 13 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - ĐH Bách Khoa

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - ĐH Bách Khoa

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Các khái niệm cơ bản về mô hình hướng đối tượng, các đối tượng giao diện của VB 6.0, hiệu chỉnh thuộc tính của các đối tượng giao diện, tạo thủ tục xử lý sự kiện của các đối tượng giao diện.

   22 p ktktkontum 31/01/2018 12 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - ĐH Bách Khoa

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - ĐH Bách Khoa

  Chương 4 trình bày về "Qui trình thiết kế trực quan giao diện của ứng dụng". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Dự án và ứng dụng, tạo/xóa đối tượng giao diện, hiệu chỉnh giá trị thuộc tính của đối tượng giao diện, tạo menubar, tạo Toolbar, tạo và viết thủ tục xử lý sự kiện.

   36 p ktktkontum 31/01/2018 12 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - ĐH Bách Khoa

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 - ĐH Bách Khoa

  Nội dung chương 5 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Các kiểu dữ liệu trong VB", cụ thể như: Biến dữ liệu và định nghĩa biến, các kiểu dữ liệu định sẵn của VB 6.0. việc dùng và tạo class đối tượng, các tính chất chính yếu của biến dữ liệu, hằng gợi nhớ.

   28 p ktktkontum 31/01/2018 11 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - ĐH Bách Khoa

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - ĐH Bách Khoa

  Chương 6 giúp người học hiểu về "Các lệnh định nghĩa và khai báo VB". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tổng quát về ngôn ngữ VB, chú thích trong chương trình, lệnh định nghĩa hằng gợi nhớ, lệnh định nghĩa biến, lệnh định nghĩa kiểu người dùng, lệnh khai báo Declare.

   17 p ktktkontum 31/01/2018 10 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 7 - ĐH Bách Khoa

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 7 - ĐH Bách Khoa

  Sau khi học xong bài giảng Tin học đại cương: Chương 7 "Biểu thức VB" này người học có thể hiểu về: Tổng quát về biểu thức VB, các toán tử, qui trình tính biểu thức, quyền ưu tiên của các toán tử. Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p ktktkontum 31/01/2018 10 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 10 - ĐH Bách Khoa

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 10 - ĐH Bách Khoa

  Chương 10 trình bày về "Tương tác giữa người dùng và chương trình". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tổng quát về tương tác giữa người dùng và chương trình, giao tiêp với b2n phím, giao tiếp với chuột, vẽ văn bản và đồ họa lên đối tượng giao diện, vấn đề in ấn trong VB.

   31 p ktktkontum 31/01/2018 12 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 9 - ĐH Bách Khoa

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 9 - ĐH Bách Khoa

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 9 cung cấp cho người học các kiến thức: Thủ tục và tầm vực sử dụng thủ tục, cú pháp định nghĩa hàm, cú pháp định nghĩa thủ tục, gọi thủ tục, cơ chế truyền tham số, các thủ tục định nghĩa sẵn.

   22 p ktktkontum 31/01/2018 12 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 11 - ĐH Bách Khoa

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 11 - ĐH Bách Khoa

  Nội dung chương 11 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Quản lý hệ thống file", cụ thể như: Tổng quát về truy xuất file trong VB, qui trình điển hình để truy xuất Binary file, qui trình điển hình để truy xuất Random file, qui trình điển hình để truy xuất Sequential file, các hàm truy xuất thuộc tính file, các lệnh xử lý thư mục.

   33 p ktktkontum 31/01/2018 12 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 12 - ĐH Bách Khoa

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 12 - ĐH Bách Khoa

  Cùng nắm kiến thức trong chương 12 này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Tổng quát về linh kiện phần mềm, cách tạo và dùng linh kiện phần mềm, tổng quát về truy xuất database, tổng quát về debug mã nguồn VB.

   28 p ktktkontum 31/01/2018 13 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 2 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 2 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 2 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C, trình biên dịch/thông dịch, cấu trúc chương trình, định dạng trong C, biến, kiểu dữ liệu, hằng số, từ khóa, toán tử, thư viện stdio.h, stdlib.h, math.h, string.h, ctype.h, time.h, nhập xuất căn bản,...

   53 p ktktkontum 31/12/2017 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số