• Gt Tin Hoc Dc

  Gt Tin Hoc Dc

   112 p cdcdkontum 22/05/2019 13 0

 • de cuong lao 3

  de cuong lao 3

  UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH ĐÀO TẠO: SƯ PHẠM TIẾNG ANH (ENGLISH LANGUAGE PEDAGOGY) ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: TIẾNG LÀO 3 Mã số:...

   8 p cdcdkontum 19/05/2019 8 0

 • de cuong lao 2

  de cuong lao 2

  UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH ĐÀO TẠO: SƯ PHẠM TIẾNG ANH (ENGLISH LANGUAGE PEDAGOGY) ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: TIẾNG LÀO 2 Mã số:...

   8 p cdcdkontum 19/05/2019 7 0

 • DCCT Nói B1 - K22.SPTA

  DCCT Nói B1 - K22.SPTA

  đề cương chi tiết học phần nói B1 dành cho sinh viên su phạm tiếng Anh năm 2

   10 p cdcdkontum 17/05/2019 16 0

 • headway-pre-intermediate-the-third-edition-work-book-www-euelibrary-com

  headway-pre-intermediate-the-third-edition-work-book-www-euelibrary-com

  giáo trình dành cho sinh viên các lớp sư phạm không chuyên học kì 2, năm 1.

   99 p cdcdkontum 17/05/2019 9 0

 • bai giang dich 2 -tap 1

  bai giang dich 2 -tap 1

  bài giảng môn dịch Việt Anh dành cho sin viên sư phạm tiêng Anh năm 3

   34 p cdcdkontum 17/05/2019 6 0

 • Real Listening and Speaking 1

  Real Listening and Speaking 1

  giáo trình môn Nghe hiểu dành cho sinh viên sư phạm tiếng Anh Học kì 1 năm 1

   113 p cdcdkontum 17/05/2019 6 0

 • dcct-PPGD2-k22sp

  dcct-PPGD2-k22sp

  ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN PPGD TIẾNG ANH 2 - K22SPANH

   10 p cdcdkontum 17/05/2019 7 0

 • language_teaching_methods_teachers_handbook

  language_teaching_methods_teachers_handbook

  PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH 2 - K22SPANH

   65 p cdcdkontum 17/05/2019 7 0

 • Giao trinh Ngữ nghĩa học

  Giao trinh Ngữ nghĩa học

  Giáo trình Ngữ nghĩa học cung cấp cho SV những khái niệm có liên quan đến ngành ngữ nghĩa học; các định nghĩa về câu, phát ngôn và định đề; sự khác biệt giữa sự định danh và ý nghĩa của ngôn ngữ; mối quan hệ về mặt nghĩa của ngữ liệu...

   366 p cdcdkontum 17/05/2019 10 0

 • DCCT-Ngu nghia hoc-K21SPAV

  DCCT-Ngu nghia hoc-K21SPAV

  ĐCCT học phần Ngữ nghĩa học giới thiệu thông tin chung về học phần, mục tiêu học phần, tóm tắt nội dung học phần, nội dung chi tiết học phần, học liệu, hình thức tổ chức dạy học, chính sách đối với học phần và những yêu cầu khác của GV đối với SV, phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá, các thông tin về GV giảng dạy học phần.

   8 p cdcdkontum 17/05/2019 9 0

 • A2 Key for Schools (Handbook for Teachers for exams from 2020)

  A2 Key for Schools (Handbook for Teachers for exams from 2020)

  The best way to get the most from your handbook is to use the digital version. The digital version is updated more regularly.The digital version contains links which take you straight to related pages if you want to find out more. For example, you can read about Part 1 of the Reading and Writing paper in the Tasks section, then click on the link to take you straight to a sample Part 1 task. There are also links which take you to useful...

   54 p cdcdkontum 29/04/2019 13 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số