• Ebook Quy định của WB, ADB, và OECF về tuyển dụng tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp: Phần 1 - NXB Thống kê

  Ebook Quy định của WB, ADB, và OECF về tuyển dụng tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp: Phần 1 - NXB Thống kê

  Cuốn sách "Quy định của WB, ADB, và OECF về tuyển dụng tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp" nhằm giúp cho các cơ quan quản lý, các nhà đầu tư sử dụng vốn vay của các tổ chức quốc tế có hiệu quả và đúng mục đích. Cuốn sách được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu bạn đọc nội dung về các vấn đề như: Hướng dẫn bên vay của ngân hàng...

   222 p ktktkontum 30/09/2017 34 0

 • Ebook Quy định của WB, ADB, và OECF về tuyển dụng tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp: Phần 2 - NXB Thống kê

  Ebook Quy định của WB, ADB, và OECF về tuyển dụng tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp: Phần 2 - NXB Thống kê

  Phần 2 cuốn sách "Quy định của WB, ADB, và OECF về tuyển dụng tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung về các vấn đề: Hướng dẫn đấu thầu trong các dự án sử dụng vốn 0ECF, hướng dẫn tuyển chọn tư vấn đối với những nước nhận vốn vay của 0ECF, hướng dẫn mua sắm bằng vốn IBRD và tín dụng IDA....

   208 p ktktkontum 30/09/2017 33 0

 • Bài giảng Nhập môn Hành vi tổ chức - TS. Hồ Thiện Thông Minh

  Bài giảng Nhập môn Hành vi tổ chức - TS. Hồ Thiện Thông Minh

  Bài giảng Nhập môn Hành vi tổ chức nhằm mục tiêu giải thích hành vi của con người, dự đoán hành vi của con người, kiểm soát hành vi của con người, tất cả trong môi trường tổ chức, từ đó sinh viên hiểu rõ thuật ngữ và khái niệm trong môn Hành vi tổ chức, hiểu rõ mối quan hệ giữa các biến quan trọng tác động ở ba cấp độ trong tổ chức.

   7 p ktktkontum 30/09/2017 42 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Phần 1 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Phần 1 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

  Sau khi học xong Phần 1 Hành vi tổ chức là gì? người học cần nắm rõ các nội dung chính sau đây: phát biểu định nghĩa hành vi tổ chức, nêu những công việc của nhà quản trị, giải thích ý nghĩa của việc nghiên cứu mang tính hệ thống của môn hành vi tổ chức, liệt kê những thách thức và cơ hội chủ yếu đối với các nhà quản trị sử dụng các...

   32 p ktktkontum 30/09/2017 39 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 3 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 3 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

  Mục tiêu chương 3 Giá trị, thái độ và sự thỏa mãn công việc thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm trình bày về về các nội dung chính: phân biệt các giá trị cuối cùng đối với giá trị trung gian, liệt kê các giá trị hành đầu trong lực lượng lao động ngày nay, pân biệt ba yếu tố cấu thành nên thái độ, tóm tắt mối quan hệ giữa thái độ và...

   19 p ktktkontum 30/09/2017 38 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 2 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 2 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 2 Cơ sở của hành vi cá nhân nhằm trình bày về phát biểu định nghĩa đặc tính tiểu sử, xác định hai loại khả năng, định hình các hành vi của nhân viên,phân biệt bốn chương trình tăng cường. Phân loại vai trò bị kỷ luật trong việc học tập, thực hành việc tự quản trị, trình bày các kỹ năng trong nguyên tắc...

   20 p ktktkontum 30/09/2017 42 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 4 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 4 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

  Chương 4 Tính cách thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm trình bày về về các nội dung chính: giải thích các yếu tố xác định tính cách cá nhân, xác định các đặc điểm chính trong mô hình 5 tính cách, giải thích mối ảnh hưởng của mẫu công việc lên tính cách/kết quả công việc.

   11 p ktktkontum 30/09/2017 70 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 9 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 9 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

  Kết cấu chương 9 Hiểu cách làm việc theo đội nhóm thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm trình bày về về các nội dung chính: giải thích yếu tố về qui mô nhóm trong các tổ chức, so sánh đội với nhóm, xác định 4 cách phân loại đội nhóm, nêu các điều kiện trường hợp đội nhóm tham khảo từ các cá nhân, trình bày các đặc điểm của đội nhóm...

   20 p ktktkontum 30/09/2017 39 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 7 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 7 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

  Nội dung chính của chương 7 Động viên : từ khái niệm sang ứng dụng thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm trình bày về về các nội dung chính: xác định 4 thành phần chung trong các chương quản lý theo mục tiêu, giải thích lý do các nhà quản trị muốn sử dụng các chương trình tham gia nhân viên, nêu rõ việc quản trị có sự tham gia cùng với sự tham gia...

   21 p ktktkontum 30/09/2017 42 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 6 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 6 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

  Nội dung chương 6 Động viên thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm trình bày về về các nội dung chính: trình bày quá trình tạo động lực, nêu lý thuyết hệ thống nhu cầu của Maslow, so sánh thuyết X và thuyết Y, nêu bật các động cơ từ các nhân tố duy trì, liệt kê đặc điểm của người thực hiện tốt trong công việc, tóm tắt cách lập mục tiêu làm...

   21 p ktktkontum 30/09/2017 36 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 5 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 5 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

  Sau khi học xong chương 5 Nhận thức và cách ra quyết định cá nhân thuộc bài giảng Hành vi tổ chức người học cần nắm rõ các nội dung chính sau đây: giải thích tại sao hai người có thể nhìn cùng một sự việc nhưng giải thích nó khác nhau, nêu lên những cách có thể giúp hay xuyên tạc sự nhận xét của chúng ta về người khác, giải thích tại sao nhận...

   26 p ktktkontum 30/09/2017 41 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 10 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 10 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

  Mục tiêu cơ bản trong chương 10 Thông tin liên lạc thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm trình bày về về các nội dung chính: trình bày quá trình thông tin, nêu bật thuận lợi và khó khăn giữa thông tin bằng văn nói và văn viết, so sánh hiệu quả của thông tin theo kiểu mạng dây chuyền, mạng vòng và mạng đa kênh, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến...

   25 p ktktkontum 30/09/2017 40 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số