• .85le.pdf .85ch.pdf .85le.pdf .85ch.pdf .

  .85le.pdf

.85ch.pdf

.85le.pdf

.85ch.pdf

.

  85le.pdf 85ch.pdf 85le.pdf 85ch.pdf

   1 p cdcdkontum 15/06/2020 19 0

 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐẮK LẮK KHOA ĐIỆN -----.....----- GIÁO TRÌNH ĐIỀU

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐẮK LẮK
KHOA ĐIỆN
-----.....-----

GIÁO TRÌNH

ĐIỀU

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐẮK LẮK KHOA ĐIỆN ---------- GIÁO TRÌNH ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH CỠ NHỎ Mã mô đun: MĐ31 NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Trình độ: Cao đẳng nghề/ Trung cấp nghề Biên soạn: ThS Nguyễn Văn Ban Lưu hành nội bộ, 2014 . ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH CỠ NHỎ MỤC LỤC Bài: 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH CỠ NHỎ...

   137 p cdcdkontum 02/06/2020 23 0

 • 1. BDSC HTNL DONG CO DIESEL

  1. BDSC HTNL DONG CO DIESEL

  TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN: Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo nghề và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 1 ....

   65 p cdcdkontum 30/05/2020 41 6

 • 2. GIAO TRINH HDVC; K23 GDMN; NH 2018-2019

  2. GIAO TRINH HDVC; K23 GDMN; NH 2018-2019

  TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Giáo trình “Lí luận và phương pháp tổ chức hoạt động vui chơi” được biên soạn dựa trên Chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non trình độ Cao đẳng. Mục đích của giáo trình để làm tài liệu giảng dạy chính thức cho giảng viên và làm tài liệu học tập chính thức cho sinh viên. Giáo trình “Lí...

   75 p cdcdkontum 27/05/2020 23 0

 • Nội dung ôn tập môn ĐLCM của ĐCSVN

  Nội dung ôn tập môn ĐLCM của ĐCSVN

  NỘI DUNG ÔN TẬP VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 1. Nêu ý nghĩa lịch sử của sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng? Chứng minh rằng Đảng ra đời đã mở ra con đường, phương hướng phát triển mới cho đất nước và làm...

   7 p cdcdkontum 23/05/2020 23 0

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG KHOA ĐIỆN BỘ MÔN HỆ THỐNG

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG
KHOA ĐIỆN

BỘ MÔN HỆ THỐNG

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG KHOA ĐIỆN BỘ MÔN HỆ THỐNG ĐIỆN GIÁO TRÌNH AN TOÀN ĐIỆN Giáo trình An Toàn Điện Trang 1 CHƯƠNG MỘT NHẬP MÔN VỀ KHOA HỌC BẢO HỘ LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG 1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KHOA HỌC KỸ THUẬT BẢO HỘ LAO ĐỘNG 1.1.1. Mục đích, ý nghĩa, tính chất của công tác bảo hộ lao động (BHLĐ) a....

   76 p cdcdkontum 22/05/2020 22 0

 • Chương 5 HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG KHÍ NÉN 5.1. Đặt vấn đề 5.1.1. Mục

  Chương 5
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG KHÍ NÉN
5.1. Đặt vấn đề
5.1.1. Mục

  Chương 5 HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG KHÍ NÉN 5.1. Đặt vấn đề 5.1.1. Mục đích Trong kỹ thuật điều khiển, các hoạt động của các cơ cấu trong hệ thống điều khiển tự động đều xuất phát từ các phương trình chuyển động được xây dựng trên nguyên lý làm việc của hệ thống. Các phương trình này là hàm tích hợp những giá trị của tín hiệu...

   1 p cdcdkontum 22/05/2020 28 0

 • bai_giang_ctxh_voi_tre_em_sua_0743

  bai_giang_ctxh_voi_tre_em_sua_0743

  1 .Dẫn nhập – Mục tiêu môn học Phần 1 : Khái niệm và sự hình thành công tác xã hội với trẻ em và gia đình 1. Khái niệm Công tác xã hội với trẻ em và gia đình 2. Sự hình thành công tác xã hội với trẻ em và gia đình Phần 2 : Bối cảnh công tác xã hội với trẻ em...

   86 p cdcdkontum 03/02/2020 45 1

 • TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NGAÂN HAØNG TP HOÀ CHÍ MINH BANKING UNIVERSITY 36 TOÂN THAÁT ÑAÏM

  TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NGAÂN HAØNG TP HOÀ CHÍ MINH
BANKING UNIVERSITY
36 TOÂN THAÁT ÑAÏM

  TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NGAÂN HAØNG TP HOÀ CHÍ MINH BANKING UNIVERSITY 36 TOÂN THAÁT ÑAÏM QUAÄN 1 TP. HCM ÑT: 08. 38971629 – FAX: 08. 38212584 MOÂN HOÏC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1 Ths.Trần Mai Ước Thông tin giảng viên  Trần Mai Ước, Thạc sỹ  Giảng viên cơ hữu Đại học Ngân hàng TP.HCM  Giảng viên thỉnh giảng các trường: Đại học quốc gia Tp. HCM, Đại học Giao...

   120 p cdcdkontum 07/12/2019 46 0

 • UBNDTiNH KON TUM TRUONG CAO DANG CONG DONG KON TUM /QD-CDCD CONG HOA xÄ HOI CHU NGHiA Déc lip -

  UBNDTiNH KON TUM
TRUONG CAO DANG
CONG DONG KON TUM
/QD-CDCD

CONG HOA xÄ HOI CHU NGHiA
Déc lip -

  UBNDTiNH KON TUM TRUONG CAO DANG CONG DONG KON TUM /QD-CDCD CONG HOA xÄ HOI CHU NGHiA Déc lip - Tv do - E14nhphüc NAM Kon Tum,ngåy2M thång/tnüm 20/9 QUYÉT D!NH Vé viéc ban hånh Chtrcng trinh khung trinh dé Trung cap Nghe DiQncöng nghiép - HQchinh quy HIEU TRUONG TRUONG CAO DANG CONG DONG KON TUM Cän cir Quyét dinh st) 1671/QD-BLDTBXH,ngåy 24 thång 10 näm 2017 cua BF) Lao döng - Thuo-ngbinh vå Xä höi vé viéc såp...

   7 p cdcdkontum 29/10/2019 43 0

 • CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC CAO ĐẲNG 75T BỘ LĐ

  CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC CAO ĐẲNG 75T BỘ LĐ

  CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TIN HỌC THUỘC KHỐI CÁC MÔN HỌC CHUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 11 /2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) Tên môn học: Tin học...

   10 p cdcdkontum 18/09/2019 94 0

 • So tay thuc hanh CTXH nhom

  So tay thuc hanh CTXH nhom

  TRƯỜNG  CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUM KHOA CƠ BẢN   SỔ TAY THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI NHÓM   .KON TUM ­ 2019 2/16 . QUI ĐỊNH THỰC HÀNH DÀNH CHO SINH VIÊN Trong suốt thời gian thực hành, sinh viên tôn trọng và thực hiện nghiêm túc các  qui định sau đây: 1....

   16 p cdcdkontum 17/09/2019 93 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số