• Grammar

  Grammar

   334 p cdcdkontum 26/05/2020 42 1

 • DC-PPGD1-K24SPAV

  DC-PPGD1-K24SPAV

              UBND TỈNH KON TUM             CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG          Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH ĐÀO TẠO: SƯ PHẠM TIẾNG ANH (ENGLISH LANGUAGE PEDAGOGY)...

   7 p cdcdkontum 08/10/2019 59 1

 • bai giang-ngu am

  bai giang-ngu am

  bài giảng Ngữ âm- Âm vị K24 Sư phạm Anh

   108 p cdcdkontum 08/10/2019 92 1

 • Speak_Now_3_SB

  Speak_Now_3_SB

   131 p cdcdkontum 12/08/2019 78 1

 • Speak_Now_3_SB

  Speak_Now_3_SB

   131 p cdcdkontum 11/08/2019 82 1

 • headway-pre-intermediate-the-third-edition-work-book-www-euelibrary-com

  headway-pre-intermediate-the-third-edition-work-book-www-euelibrary-com

  giáo trình dành cho sinh viên các lớp sư phạm không chuyên học kì 2, năm 1.

   99 p cdcdkontum 17/05/2019 97 1

 • Real Listening and Speaking 1

  Real Listening and Speaking 1

  giáo trình môn Nghe hiểu dành cho sinh viên sư phạm tiếng Anh Học kì 1 năm 1

   113 p cdcdkontum 17/05/2019 93 1

 • language_teaching_methods_teachers_handbook

  language_teaching_methods_teachers_handbook

  PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH 2 - K22SPANH

   65 p cdcdkontum 17/05/2019 87 1

 • Giao trinh Ngữ nghĩa học

  Giao trinh Ngữ nghĩa học

  Giáo trình Ngữ nghĩa học cung cấp cho SV những khái niệm có liên quan đến ngành ngữ nghĩa học; các định nghĩa về câu, phát ngôn và định đề; sự khác biệt giữa sự định danh và ý nghĩa của ngôn ngữ; mối quan hệ về mặt nghĩa của ngữ liệu...

   366 p cdcdkontum 17/05/2019 89 1

 • A2 Key for Schools (Handbook for Teachers for exams from 2020)

  A2 Key for Schools (Handbook for Teachers for exams from 2020)

  The best way to get the most from your handbook is to use the digital version. The digital version is updated more regularly.The digital version contains links which take you straight to related pages if you want to find out more. For example, you can read about Part 1 of the Reading and Writing paper in the Tasks section, then click on the link to take you straight to a sample Part 1 task. There are also links which take you to useful...

   54 p cdcdkontum 29/04/2019 101 2

 • Giáo trình Dao động kỹ thuật – KS. Thái Văn Nông, TS. Nguyễn Văn Nhanh

  Giáo trình Dao động kỹ thuật – KS. Thái Văn Nông, TS. Nguyễn Văn Nhanh

  Giáo trình có cấu trúc gồm 3 chương cung cấp cho người học các vấn đề chung về dao động kỹ thuật, dao động của hệ một bậc tự do, dao động của hệ nhiều bậc tự do. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   110 p cdcdkontum 30/10/2018 139 1

 • Career_Paths_Medical_SB

  Career_Paths_Medical_SB

  Tiếng Anh chuyên ngành Nữ Hộ Sinh

   124 p cdcdkontum 18/10/2018 70 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số