TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUMTÊN MÔ ĐUN: SINH LÝ THỰC VẬT (60 GIỜ)Thời

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUM
TÊN MÔ ĐUN: SINH LÝ THỰC VẬT (60 GIỜ)
Thời gian: 60 giờ
Lý thuyết: 35 giờ

Thực hành: 22 giờ
Kiểm tra: 3 giờ
Giảng viên biên soạn: Trần Thị Hoài Thu

TÊN MÔ ĐUN: SINH LÝ THỰC VẬT (60 GIỜ)
BÀI 1: CẤU TẠO TẾ BÀO VÀ SỰ TRAO ĐỔI NƯỚC
CỦA THỰC VẬT (Lý thuyết: 05 tiết - Thực hành: 05 tiết)

BÀI 2: DINH DƯỠNG KHOÁNG VÀ NITƠ CỦA
THỰC VẬT
(Lý thuyết: 09 tiết - Thực hành: 07 tiết - Kiểm tra: 01 tiết)
BÀI 3: QUANG HỢP CỦA THỰC VẬT
(Lý thuyết: 07 tiết - Thực hành: 04 tiết)
BÀI 4: HÔ HẤP CỦA THỰC VẬT
(Lý thuyết: 07 tiết - Thực hành: 03 tiết - Kiểm tra: 01 tiết)
BÀI 5: CÁC PHA SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
CỦA THỰC VẬT
(Lý thuyết: 07 tiết - Thực hành: 03 tiết - Kiểm tra: 01 tiết)

BÀI 1: CẤU TẠO TẾ BÀO VÀ SỰ TRAO ĐỔI NƯỚC
CỦA THỰC VẬT (từ trang 3 –

Từ khóa: Chưa có từ khóa.

30 p tranthihoaithu1983 12/09/2019 98 7